VODIČ ZA HOMOLOGACIJU DIJELOVA, UREĐAJA I OPREME VOZILA

VODIČ ZA HOMOLOGACIJU DIJELOVA, UREĐAJA I OPREME VOZILA


1.Opšte napomene

Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH je propisano da motorna i priključna vozila koja se prvi put registruju na teritoriji BiH, kao i njihovi dijelovi, uređaji i oprema, prema svojim konstrukcionim i bezbjednosnim karakteristikama, moraju da odgovaraju propisima u BiH i evropskim standardima i propisima koji se primjenjuju u BiH.

Pravilnikom o homologaciji vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila propisano je da vozila, dijelovi, uređaji i oprema vozila koji se uvoze u BiH moraju biti podvrgnuti homologaciji u skladu sa odredbama ovog pravilnika i tehničkim specifikacijama da bi mogla biti uvozno ocarinjena, a vozila, dijelovi i uređaji i oprema koji su proizvedeni u BiH moraju biti podvrgnuta utvrđivanju usklađenosti u skladu sa odredbama ovog pravilnika prije stavljanja na tržište ili njihove prve registracije u BiH.

Odlukom o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korišćena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa („Sl.glasnik BiH“ 23/19, u daljem tekstu:Odluka) definiše se nivo zahtjeva prema UNECE pravilnicima i EU direktivama. Dijelovi, uređaji i oprema vozila (dijelovi) koji podliježu homologaciji navedeni su u Prilogu 5. Odluke.

Tipom dijela se smatra svaki tip dijela kojeg je proizvođač tako deklarisao i za koji je provedeno posebno homologacijsko ispitivanje i za koji je dodijeljena posebna homologaciona oznaka u skladu sa UNECE pravilnicima.

Tipom dijela se smatra svaki tip dijela za koje je provedeno posebno homologacijsko ispitivanje i za koji je dodijeljena posebna homologaciona oznaka u skladu sa UNECE pravilnicima.

Homologacija tipova dijelova, uređaja i opreme vozila u BiH počinje 31.08.2019. godine, u skladu sa Uputstvom o provođenju postupka homologacije tipa dijelova, uređaja i opreme vozila („Sl.glasnik BiH“ br. 56/19).

 

Napominjemo da 31.08.2019. godine provjera usklađenosti počinje za sljedeće dijelove, uređaje i opremu vozila:

1.uređaji za ograničavanje kretanja djece (tzv. sjedišta za djecu),

2.zaštitne kacige i viziri,

3.sigurnosni trouglovi,

4.posebna upozoravajuća svjetla (rotaciona i ostala posebna upozoravajuća svjetla),

5.table za obilježavanje sporih vozila,

6.table za obilježavanje teških i dugih vozila,

7.retro-reflektujuće konturne oznake,

8.pneumatici (UNECE R301 (+UNECE R117), UNECE R542 (+UNECE R117), UNECE R753).

1 Ovaj pravilnik se odnosi na nove pnеumаtike konstruisane prvеnstvеnо zа vоzilа kаtеgоriјa М1, N1, О1 i О2. Nе оdnоsi sе nа pnеumаtikе konstruisane prvenstveno zа vоzilа muzејskе vriјеdnоsti, i zа tаkmičеnjа.

2 Ovaj pravilnik se odnosi na nove pnеumаtike kоnstruisаne prvenstveno zа vоzilа kаtеgоriја М2, М3, N, О3 i О4. Međutim, nе odnosi se na tipоvе pnеumаtikа označene оznаkоm brzinskе kаtеgоriје koja odgovara brzini ispоd 80 (osamdeset) km/h.

3 Ovaj pravilnik se odnosi na nove pnеumаtike zа vоzilа kаtеgоriја L1, L2, L3, L4 i L5. Međutim, ne оdnоsi nа tipove pnеumаtika kоnstruisаnе isklјučivо zа upоtrеbu vаn putеvа („оff-road use") оznаčеnе sа „NHS" („Not for Highway Service") i nа tipоvе pnеumаtikа kоnstruisаnе isklјučivо zа tаkmičеnjа.

 

Da bi se olakšao i ubrzao postupak homologacije dijelova, uređaja i opreme vozila, sačinjen je ovaj vodič koji se sastoji od pisanih uputstava i korisnih informacija.

 2.Registracija uvoznika

Svaki uvoznik koji prvi put podnosi zahtjev za dobijanje Sertifikata o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila vrši prijavljivanje i registraciju putem informacionog sistema (IS), popunjavanjem potrebnih podataka u Prijavi za registraciju uvoznika. U prijavi za registraciju se pored ID/JIB broja unose podaci o nazivu uvoznika, adresi, mjestu, osobi za kontakt, ovlašćenom licu, telefonu, faksu i e-mail adresi. Nakon toga Prijava se štampa, potpisuje, ovjerava, skenira i dostavlja zajedno sa ID/JIB dokumentom. Na osnovu toga vrši se validacija prijave, uvoznik postaje korisnik IS HomologIS-D i otvara mu se korisnički nalog. U slučaju promjene podataka, uvoznik je obavezan prijaviti nastalu promjenu, takođe putem informacionog sistema. Svaki registrovani uvoznik kreira svoju korisničku šifru za pristup informacionom sistemu, koju je dužan čuvati od neovlašćene upotrebe. Korisničko ime će biti ID/JIB pravnog lica.

Postupak prijave i registracije uvoznika je opisan Uputstvom za registraciju uvoznika dijelova.

 3.Postupak homologacije dijelova

Homologacija dijelova, uređaja i opreme vozila je adminstrativni postupak provjere njihove usklađenosti prema zahtjevima UNECE pravilnika ili EU direktiva koji su na snazi u BiH.

Čitav postupak se provodi elektronskim putem preko informacionog sistema, odnosno softverskog paketa HomologIS-D

i sastoji se od sledećih koraka:

 

1)Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom

Zahtjev za homologaciju tipa dijela, uređaja i opreme vozila se podnosi na propisanom obrascu, popunjavanjem podataka i dostavljanjem potrebne dokumentacije (homologacijskih odobrenja ili homologacijskih saopštenja) kojom se dokazuje nivo zahtjeva koje zadovoljava predmetni tip dijela.

Naziv dijela, uređaja i opreme vozila se popunjava prema Spisku dijelova za koje se provodi homologacija tipa (Prilog 5. Odluke ) iz baze podataka u padajućem meniju, kako slijedi u tabeli 1.

 

 

 

 

Tabela 1. Spisak dijelova

 

 

Ukupan broj dijelova koji prema Odluci podliježu homologaciji je 53 a za svaki tip se izdaje samo jedan Sertifikat o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila. Sertifikat je u elektronskom obliku. Na osnovu Sertifikata uvozniku se generiše Tipsko odobrenje, pri svakom novom zahtjevu za homologaciju tipa dijelova, koje je takođe u elektronskom obliku. Ni jedan od ova dva dokumenta se ne distribuira i nije predviđeno štampano izdanje. Na osnovu Sertifikata i Tipskog odobrenja uvoznik stiče mogućnost da odštampa Izjavu o usklađenosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila za svaki dio, uređaj ili opremu za koji je dokazano da ispunjava propisane zahtjeve. Izjavu o usklađenosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila potpisuje i ovjerava nosilac prava na Sertifikat i koristi je u postupku uvoza dijelova.

Podnosilac zahtjeva može izvršiti unos više pojedinačnih zahtjeva putem Excel šablona.

 

 2)Administrativna taksa i troškovi postupka

Biće objavljeno posebno uputstvo.

 

3)Obrada zahtjeva i odobravanje tipa dijela

Prilikom obrade zahtjeva za svaki tip dijela, uređaja i opreme vozila vrši se provjera usklađenosti sa zahtjevima UNECE pravilnika ili EU direktiva navedenih u Odluci. U slučaju da bar jedan tip dijela ispunjava propisane zahtjeve uvozniku se izdaje Sertifikat o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila. Prilikom svakog zahtjeva za homologaciju novog tipa istog dijela izdaje se Tipsko odobrenje. Nakon toga, uvoznik ima mogućnost da štampa Izjavu o usklađenosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila. Uvoznik može izdati, za potrebe postupka carinjenja, jednu izjavu za više dijelova, gdje se na jednoj izjavi ispisuju odobreni sertifikati i nazivi dijela, uređaja ili opreme.

4)Privremena tipska odobrenja

U periodu do 01.06.2020. će biti omogućeno izdavanje Sertifikata o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila, na osnovu privremenih Tipskih odobrenja koji će nositi oznaku HDB.

Privremeno tipsko odobrenje se izdaje za tipove dijelova za koje uvoznik nije uspio pribaviti homologacijska odobrenja. Nakon što uvoznik dostavi dokaze o homologacijskoj podobnosti dijelova za koje je izdat Sertifikat, ovo Tipsko odobrenje će promijeniti status u HDA i postati trajni sve dok tipovi dijelova ispunjavaju propisane zahtjeve.

 

 4.Kontrolni postupak

Nakon što se obavi carinski postupak provodi se postupak kontrole uvezenih dijelova. Kontrola se vrši slučajnim uzorkovanjem tipa dijela uz pomoć informacionog sistema. Uvoznik, čiji tip dijela je izabran za kontrolu, na zahtjev kontrolnog organa treba omogućiti pregled dijela, sa navođenjem mjesta, vremena kad se može izvršiti kontrolni pregled i kontakt osobom. Obavještenje o namjeri vršenja kontrole se dostavlja uvozniku putem informacionog sistema na obrascu Kontrolni pregled. Rezultati kontrolnog pregleda se saopštavaju na obrascu Izvještaja o pregledu uzorka.

Ukoliko se kontrolnim pregledom uzorka utvrdi da dio ne ispunjava uslove, kod uvoznika će se izvršiti pregled svih uzoraka za koje je izdat Sertifikat, ako je provodivo, cijeneći ukupan broj tipova dijelova. O rezultatima pregleda sa utvrđenim nepravilnostima obavijestiće se nadležno inspekcijsko tijelo.

 

5.Uputstvo za korišćenje informacionog sistema

S obzirom da se cijeli postupak homologacije dijelova provodi elektronskim putem, preko WEB aplikacije, korisnici informacionog sistema HomologIS-D imaju mogućnost samostalnog proučavanja postupka pomoću Uputstva za korišćenje IS HomologIS-D. Osim tekstualnog uputstva uvoznici dijelova mogu koristiti i Video varijantu ovog uputstva.

 

6.Posebna uputstva za dijelove

Za prvu grupu dijelova iz Odluke, kojim započinje homologacija dijelova u BiH, daće se i posebna objašnjenja sa ciljem da se uvoznici što bolje upoznaju sa zahtjevima propisa, homologacijskim odobrenjima, karakterističnim parametrima i sl .

Uvoznicima su na raspolaganju kratka Uputstva za:

 

 Prenos prava po Sertifikatu o usklađenosti

Vlasnik Sertifikata o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila je pravno lice koje je podnijelo zahtjev za homologaciju. Generalno, Sertifikat o usklađenosti nije prenosiv, odnosno ne mogu ga koristiti drugi uvoznici bez odobrenja nosioca Sertifikata.

U slučaju da nosilac prava na Sertifikatu želi prenijeti svoja prava i omogućiti izdavanje Izjava o usklađenosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila na drugo pravno lice, može to učiniti bez posredovanja Tijela za homologaciju.

U slučaju da nosilac Sertifikata prenese svoja prava i omogući korišćenje prava na štampu Izjave o usklađenosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila, smatraće se da su među njima regulisani obligacioni odnosi.

Ukoliko nosilac Sertifikata želi povući ili redukovati data prava drugom pravnom licu, učiniće to na isti način kako je i dao ovlašćenje.

Postupak prenosa prava se obavlja putem informacionog sistema, prema Uputstvu za korišćenje IS HomologIS-D.

 

7.Tehnički zahtjevi za korisnike informacionog sistema

Da bi se uvoznik dijelova mogao konektovati na IS HomologIS-D potrebno je da ima informatičku opremu koja omogućuje uspostavljanje komunikacije, memorisanje, slanje i primanje elektronske pošte i internet konekciju dovoljne propusne moći.

 

8.Homologacija dijelova proizvedenih u BiH

Za dijelove, uređaje i opremu vozila koji se proizvode u BiH postupak provjere homologacijske podobnosti je identičan kao kod uvoza dijelova u BiH.

 

    9.Informacije

Informacije o homologaciji dijelova, uređaja i opreme vozila možete dobiti na web stranici www.homologacija.gov.ba.

Pored toga, upiti o homologaciji dijelova mogu se postavljati putem sledećih e-mail adresa i telefona:

 

Napomena:

Klikom na boldirani tekst ostvariće se pristup dokumentu koji se navodi u tekstu.

STATISTIKA SAJTA

Članova : 541
Sadržaj : 179
Web Linkovi : 6
Posjete sadržajima : 1098720

Pretraga

Admin. tijelo

Baner
Baner
Baner