VODIČ ZA HOMOLOGACIJU DIJELOVA, UREĐAJA I OPREME VOZILA

VODIČ ZA HOMOLOGACIJU DIJELOVA, UREĐAJA I OPREME VOZILA


I Opšte napomene

Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH je propisano da motorna i priključna vozila koja se prvi put registruju na teritoriji BiH, kao i njihovi dijelovi, uređaji i oprema, prema svojim konstrukcionim i bezbjednosnim karakteristikama, moraju da odgovaraju propisima u BiH i evropskim standardima i propisima koji se primjenjuju u BiH.

Pravilnikom o homologaciji vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila propisano je da vozila, dijelovi, uređaji i oprema vozila koji se uvoze u BiH moraju biti podvrgnuti homologaciji u skladu sa odredbama ovog pravilnika i tehničkim specifikacijama da bi mogla biti uvozno ocarinjena, a vozila, dijelovi i uređaji i oprema koji su proizvedeni u BiH moraju biti podvrgnuta utvrđivanju usklađenosti u skladu sa odredbama ovog pravilnika prije stavljanja na tržište ili njihove prve registracije u BiH.

Odlukom o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korišćena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa („Sl.glasnik BiH“ 23/19, u daljem tekstu:Odluka) definiše se nivo zahtjeva prema UNECE pravilnicima i EU direktivama. Dijelovi, uređaji i oprema vozila (dijelovi) koji podliježu homologaciji navedeni su u Prilogu 5. Odluke.

Tipom dijela se smatra svaki tip dijela kojeg je proizvođač tako deklarisao i za koji je provedeno posebno homologacijsko ispitivanje i za koji je dodijeljena posebna homologaciona oznaka u skladu sa UNECE pravilnicima.

Tipom dijela se smatra svaki tip dijela za koje je provedeno posebno homologacijsko ispitivanje i za koji je dodijeljena posebna homologaciona oznaka u skladu sa UNECE pravilnicima.

Homologacija tipova dijelova, uređaja i opreme vozila u BiH počinje 31.08.2019. godine, u skladu sa Uputstvom o provođenju postupka homologacije tipa dijelova, uređaja i opreme vozila („Sl.glasnik BiH“ br. 56/19).

 

Dana 31.08.2019. godine provjera usklađenosti počinje za sljedeće dijelove, uređaje i opremu vozila:

1.Uređaji za ograničavanje kretanja djece (tzv. sjedišta za djecu), UNECE 44, UNECE R129

2.Zaštitne kacige i viziri, UNECE R22

3.Sigurnosni trouglovi, UNECE R27

4.Posebna upozoravajuća svjetla (rotaciona i ostala posebna upozoravajuća svjetla), UNECE R65

5.Table za obilježavanje sporih vozila, UNECE R69

6.Table za obilježavanje teških i dugih vozila, UNECE R70

7.Retro-reflektujuće konturne oznake, R104

8.Pneumatici, UNECE R30(1) UNECE R117

9.Pneumatici, UNECE R54(2), UNECE R117

10.Pneumatici, UNECE R75(3)

1 Ovaj pravilnik se odnosi na nove pnеumаtike konstruisane prvеnstvеnо zа vоzilа kаtеgоriјa М1, N1, О1 i О2. Nе оdnоsi sе nа pnеumаtikе konstruisane prvenstveno zа vоzilа muzејskе vriјеdnоsti, i zа tаkmičеnjа.

2 Ovaj pravilnik se odnosi na nove pnеumаtike kоnstruisаne prvenstveno zа vоzilа kаtеgоriја М2, М3, N, О3 i О4. Međutim, nе odnosi se na tipоvе pnеumаtikа označene оznаkоm brzinskе kаtеgоriје koja odgovara brzini ispоd 80 (osamdeset) km/h.

3 Ovaj pravilnik se odnosi na nove pnеumаtike zа vоzilа kаtеgоriја L1, L2, L3, L4 i L5. Međutim, ne оdnоsi nа tipove pnеumаtika kоnstruisаnе isklјučivо zа upоtrеbu vаn putеvа („оff-road use") оznаčеnе sа „NHS" („Not for Highway Service") i nа tipоvе pnеumаtikа kоnstruisаnе isklјučivо zа tаkmičеnjа.

 

Dana 29.11.2019. godine provjera usklađenosti počinje za ostale dijelove, uređaje i opremu vozila:

11.Glavna svjetla „R2“ i/ili „HS1“, UNECE R1

12.Glavna svjetla „SB“, UNECE R5

13.Glavna svjetla „H1“, „H2“,... UNECE R8

14.Glavna svjetla „H4“, UNECE R20

15.Glavna svjetla „HSB“, UNECE R31

16.Glavna svjetla sa pražnjenjem u gasu (tzv. ksenon), UNECE R98

17.Sijalice, UNECE R37

18.Svjetlosni izvori sa pražnjenjem u gasu (tzv. ksenon), UNECE R99

19.Svjetlosno-signalni uređaji (osim glavnih svjetala), UNECE R50

20.Glavna svjetla, UNECE R56

21.Glavna svjetla, UNECE R57

22.Glavna svjetla „HS1“, UNECE R72

23.Glavna svjetla, UNECE R76

24.Glavna svjetla „HS2“, UNECE R82

25.Glavna svjetla asimetrična, UNECE R112

26.Glavna svjetla simetrična, UNECE R113

27.Katadiopteri, UNECE R3

28.Svjetla zadnje registarske tablice, UNECE R4

29.Pokazivači smjera, UNECE R6

30.Poziciona svjetla, gabaritna svjetla, kočna svjetla, UNECE R7

31.Prednja svjetla za maglu, UNECE R19

32.Svjetla za vožnju unazad, UNECE R23

33.Zadnja svjetla za maglu, UNECE R38

34.Svjetla za dnevnu vožnju, UNECE R87

35.Bočna svjetla za označavanje, UNECE R91

36.Ugaona svjetla, UNECE R119

37.Prednji prilagodljivi svjetlosni sistemi (AFS), UNECE R123

38.Sigurnosni pojasevi, UNECE R16

39.Sirene, UNECE R28

40.Sigurnosna stakla, UNECE R43

41.Uređaji za posredno osmatranje (retrovizori), UNECE R46

42.Uređaji za posredno osmatranje (retrovizori), UNECE R81

43.Zamjenski sistemi za smanjenje buke (izduvni sistemi i ostali sistemi za smanjenje buke motora), UNECE R59

44.Zamjenski izduvni sistemi i katalizatori, UNECE R92

45.Katalizatori, UNECE R103

46.Komponente za TNG (LPG), UNECE R67

47.Komponente za KPG (CNG), UNECE R110

48.Posebni sistemi za naknadnu ugradnju TNG/KPG, (LPG/CNG), UNECE R115

49.Zamjenske kočne obloge (kočne pločice i kočne papučice), UNECE R90*

50.Vučni uređaji, UNECE R55

51.Zadnji zaštitni branici, UNECE R58

52.Bočni zaštitni branici, UNECE R73

Da bi se olakšao i ubrzao postupak homologacije dijelova, uređaja i opreme vozila, sačinjen je ovaj vodič koji se sastoji od pisanih uputstava i korisnih informacija.

II Registracija uvoznika

Svaki uvoznik koji prvi put podnosi zahtjev za dobijanje Sertifikata o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila vrši prijavljivanje i registraciju putem informacionog sistema (IS), popunjavanjem potrebnih podataka u Prijavi za registraciju uvoznika. U prijavi za registraciju se pored ID/JIB broja unose podaci o nazivu uvoznika, adresi, mjestu, osobi za kontakt, ovlašćenom licu, telefonu, faksu i e-mail adresi. Nakon toga Prijava se štampa, potpisuje, ovjerava, skenira i dostavlja zajedno sa ID/JIB dokumentom. Na osnovu toga vrši se validacija prijave, uvoznik postaje korisnik IS HomologIS-D i otvara mu se korisnički nalog. U slučaju promjene podataka, uvoznik je obavezan prijaviti nastalu promjenu, takođe putem informacionog sistema. Svaki registrovani uvoznik kreira svoju korisničku šifru za pristup informacionom sistemu, koju je dužan čuvati od neovlašćene upotrebe. Korisničko ime će biti ID/JIB pravnog lica.

Postupak prijave i registracije uvoznika je opisan Uputstvom za registraciju uvoznika dijelova.

III Postupak homologacije dijelova

Homologacija dijelova, uređaja i opreme vozila je adminstrativni postupak provjere njihove usklađenosti prema zahtjevima UNECE pravilnika ili EU direktiva (pravilnika) koji su na snazi u BiH.

Čitav postupak se provodi elektronskim putem preko informacionog sistema, odnosno softverskog paketa HomologIS-D i sastoji se od sledećih koraka:

 

1)Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom

Zahtjev za homologaciju tipa dijela, uređaja i opreme vozilase podnosi na propisanom obrascu, popunjavanjem podataka i dostavljanjem potrebne dokumentacije 

(homologacijskih odobrenja/saopštenja ili izjave proizvođača) kojim se dokazuje, odnosno izjavljuje, da je tip dijela homologovan i nivo zahtjeva koje zadovoljava predmetni tip dijela. Može se zahtjevati dostavljanje i dodatne dokumentacije.

Homologacijska odobrenja/saopštenja predstavljaju dokumente izdate od nadležnog tijela zemlje potpisnice Sporazuma iz 1958. godine, odnosno zemlje članice EU, kojim se dokazuje ispunjenost uslova prema UNECE pravilnicima, odnosno EU direktivama (pravilnicima), nakon provedenog ispitivanja tipa dijela.

Izjava proizvođača predstavlja dokument koji izdaje proizvođač dijelova u kome može dati izjavu da su tipovi dijelova koji se navedu u izjavi homologovani, u skladu sa odredbama mjerodavnih UNECE pravilnika/EU direktiva (pravilnika). Izjava proizvođača, koja se dostavlja na propisanom obrascu, može da zamijeni jedno ili više homologacijskih odobrenja/saopštenja. Uz izjavu proizvođača se dostavlja spisak tipova dijelova na koji se izjava odnosi. Spisak tipova dijelova sa neophodnim podacima popunjava proizvođač, na propisanom obrascu.

Izjava proizvođača može biti data bez popisa tipova dijelova ukoliko su svi tipovi dijelova jednog proizvođača homologovani, pa u tom slučaju proizvođač daje generalnu izjavu na kojoj navodi naziv ili nazive dijelova i broj UNECE pravilnika/EU direktive (pravilnika) po kome su dijelovi homologovani.

Naziv dijela, uređaja i opreme vozila se popunjava prema Spisku dijelova za koje se provodi homologacija tipa (Prilog 5. Odluke ) iz baze podataka u padajućem meniju, kako slijedi u tabeli 1.

 

 

 

 

Tabela 1. Spisak dijelova

 

Izjave proizvođača mogu biti napisane na engleskom jeziku ili na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini.

Ukupan broj dijelova koji prema Odluci podliježu homologaciji je 53 a za svaki naziv dijela se izdaje samo jedan Sertifikat o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila. Sertifikat je u elektronskom obliku. Na osnovu Sertifikata uvozniku se generiše Tipsko odobrenje, pri svakom novom zahtjevu za homologaciju tipa dijelova, koje je takođe u elektronskom obliku. Ni jedan od ova dva dokumenta se ne distribuira i nije predviđeno štampano izdanje. Na osnovu Sertifikata i Tipskog odobrenja uvoznik stiče mogućnost da odštampa Izjavu o usklađenosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila za svaki dio, uređaj ili opremu za koji je dokazano da ispunjava propisane zahtjeve. Izjavu o usklađenosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila potpisuje i ovjerava nosilac prava na Sertifikat i koristi je u postupku uvoza dijelova. Svaka štampana verzija izjave ima svoju hronološku numeraciju.

Podnosilac zahtjeva može izvršiti unos više pojedinačnih zahtjeva putem Excel šablona.

 2)Administrativna taksa i troškovi postupka

Za naplatu takse i troškova postupka pripremiće se posebno uputstvo sa neophodnim instrukcijama. 

3)Obrada zahtjeva i odobravanje tipa dijela

Prilikom obrade zahtjeva za svaki tip dijela, uređaja i opreme vozila vrši se provjera usklađenosti sa zahtjevima UNECE pravilnika ili EU direktiva (pravilnika) navedenih u Odluci. U slučaju da bar jedan tip dijela ispunjava propisane zahtjeve uvozniku se izdaje Sertifikat o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila. Prilikom svakog zahtjeva za homologaciju novog tipa istog dijela izdaje se Tipsko odobrenje. Nakon toga, uvoznik ima mogućnost da štampa Izjavu o usklađenosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila. Uvoznik može izdati, za potrebe postupka carinjenja, jednu izjavu za više dijelova, gdje se na jednoj izjavi ispisuju odobreni sertifikati i nazivi dijela, uređaja ili opreme.

4)Privremena tipska odobrenja

U periodu do 01.06.2020. će biti omogućeno izdavanje Sertifikata o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila, na osnovu privremenih Tipskih odobrenja koji će nositi oznaku HDB.

Privremeno tipsko odobrenje se izdaje za tipove dijelova za koje nisu pribavljena homologacijska odobrenja/saopštenja ili izjave proizvođača. Nakon što se dostave homologacijska odobrenja/saopštenja, Tipsko odobrenje će promijeniti status u HDA i u tome statusu ostati sve dok tipovi dijelova ispunjavaju propisane zahtjeve, odnosno dok se ne promijene propisi koji uređuju ovu oblast.

      5)Prenos prava po Sertifikatu o usklađenosti

 

Vlasnik Sertifikata o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila je pravno lice koje je podnijelo zahtjev za homologaciju. Sertifikat o usklađenosti nije prenosiv, odnosno ne mogu ga koristiti drugi uvoznici.

U slučaju da nosilac prava na Sertifikatu želi prenijeti svoja prava i omogućiti izdavanje Izjava o usklađenosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila na drugo pravno lice, može to učiniti bez posredovanja Tijela za homologaciju.

U slučaju da nosilac Sertifikata prenese svoja prava i omogući korišćenje prava na štampu Izjave o usklađenosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila, smatraće se da su među njima regulisani obligacioni odnosi, a prenos prava podrazumijeva prenos tipskih odobrenja, na osnovu čega se kreira sertifikat kojim novi korisnik stiče pravo izdavanja Izjave o usklađenosti.

Nosilac Sertifikata nakon prenosa prava drugom pravnom licu, neće moći uskratititi to pravo jer je jednom odobren tip trajno odobren tip dijela sve dok ispunjava propisane zahjeve.

Postupak prenosa prava se obavlja putem informacionog sistema, prema Uputstvu za korišćenje IS HomologIS-D.


IV Kontrolni postupak

 

Nakon što se obavi uvoz provodi se postupak kontrole uvezenih dijelova. Kontrola se vrši slučajnim uzorkovanjem tipa dijela. Uvoznik, čiji tip dijela je izabran za kontrolu, na zahtjev kontrolnog organa treba omogućiti pregled dijela, sa navođenjem mjesta i vremena kad se može izvršiti kontrolni pregled te kontakt osobom. Uvoznik, na zahtjev kontrolnog tijela, treba obezbijediti i dokumentaciju (homologacijska odobrenja/saopštenja)kojom se dokazuje ispunjenost uslova za kontrolisane dijelove.Obavještenje o namjeri vršenja kontrole se dostavlja uvozniku putem informacionog sistema na obrascu Kontrolni pregled. Rezultati kontrolnog pregleda se saopštavaju na obrascu Izvještaja o pregledu uzorka.

Ukoliko se kontrolnim pregledom uzorka utvrdi da dio ne ispunjava uslove, kod uvoznika će se izvršiti pregled svih uzoraka za koje je izdat Sertifikat, ako je provodivo, cijeneći ukupan broj tipova dijelova. O rezultatima pregleda sa utvrđenim nepravilnostima obavijestiće se nadležno inspekcijsko tijelo.

      V Uputstva

1) Uputstvo za korišćenje informacionog sistema

S obzirom da se cijeli postupak homologacije dijelova provodi elektronskim putem, preko WEB aplikacije, korisnici informacionog sistema HomologIS-D imaju mogućnost samostalnog proučavanja postupka pomoću Uputstva za korišćenje IS HomologIS-D.

 

2) Posebna uputstva za dijelove

Za prvu grupu dijelova iz Odluke, kojim započinje homologacija dijelova u BiH, daće se i posebna objašnjenja sa ciljem da se uvoznici što bolje upoznaju sa zahtjevima propisa, homologacijskim odobrenjima, karakterističnim parametrima i sl .

Uvoznicima su na raspolaganju kratka Uputstva za:

  

VI Tehnički zahtjevi za korisnike informacionog sistema

Da bi se uvoznik dijelova mogao konektovati na IS HomologIS-D potrebno je da ima informatičku opremu koja omogućuje uspostavljanje komunikacije, memorisanje, slanje i primanje elektronske pošte i internet konekciju dovoljne propusne moći.

 

VII Homologacija dijelova proizvedenih u BiH

Za dijelove, uređaje i opremu vozila koji se proizvode u BiH postupak provjere homologacijske podobnosti je identičan kao kod uvoza dijelova u BiH.

 

    VIII Informacije

Informacije o homologaciji dijelova, uređaja i opreme vozila možete dobiti na web stranici www.homologacija.gov.ba.

Pored toga, upiti o homologaciji dijelova mogu se postavljati putem sledećih e-mail adresa i telefona:

tel: +387 39 702 951; email: dijelovi@centar-motor.com

Napomena:

Klikom na boldirani tekst ostvariće se pristup dokumentu koji se navodi u tekstu.

 

STATISTIKA SAJTA

Članova : 594
Sadržaj : 180
Web Linkovi : 6
Posjete sadržajima : 4566391

Pretraga

Admin. tijelo

Baner
BanerBanerBaner